Translator
    Translate to:

Història

FOTO4

El setembre de 1964, un grup de cassanencs amants de l’esport i preocupats per la formació dels seus fills i el jovent del poble, fundà amb el nom de FOMENTO DEPORTIVO CASSANENSE un club esportiu.

El primer president de l’entitat fou Francesc Nadal i Oller.

A l’inici de l’any 1965 es van aprovar els estatuts.

Amb la finalitat de promocionar l’esport, el Fomento Deportivo Cassanense va sol·licitar ajudes per tirar endavant l’avantprojecte de construir un complex poliesportiu, que constaria d’una piscina de trenta-tres metres, piscina infantil i tots els edificis complementaris.

L’ajuntament de Cassà, el març de 1965, en sessió plenària, va prendre l’acord de cedir a l’entitat, Fomento Deportivo Cassanense un troç de terreny a prop de la via del tren per a destinar-lo exclusivament a la construcció d’un complex poliesportiu.

Per a la construcció del complex, la junta de l’entitat va sol·licitar a les administracions públiques les subvencions necessàries. Al mateix temps, començà a fer campanya entre els cassanencs per a recaptar ajuda. Val a dir que les aportacions dels nostres convilatants fou molt important.

Finalment el 17 de Juny de 1967 foren inaugurades les tan desitjades instal·lacions esportives.

La primera secció esportiva va ser la natació, promoguda pel senyor Francesc Duch i Mascort. Iniciant cursets per a l’aprenentatge d’aquest esport, que ininterrompudament fins avui han permès a molts cassanencs a aprendre a nedar en aquesta piscina. Això va ser un avanç important pel nostre poble.

El 19 de Març de 1968 amb l’acabament de les obres i la inauguració de la pista poliesportiva, es crearen les seccions de bàsquet, handbol, hoquei patins i tennis taula que al llarg dels disset anys, fins a l’arribada del pavelló, varen mantenir viva la pràctica de l’esport. Mès tard s’incorporarà la secció de patinatge artístic.

La junta que regia l’entitat l’any 1980, amb el president Narcís Negre i Espinet, davant l’increment constant d’esportistes que practicaven els diferents esports en aquesta entitat, van impulsar un nou projecte per tal de disposar d’un espai cobert que permetés la pràctica de l’esport en millors condicions.

Vint anys després es repetia la història i novament  la junta del Fomento Deportivo Cassanense va sol·licitar ajuts de les administracions autonòmiques i locals, complementades amb les aportacions dels cassanencs, fins a fer possible la construcció del pavelló que fou inaugurat a l’octubre de 1985.

A partir de l’any 1990 el president és Francesc Nadal Vidal..

Amb adaptació dels estatuts l’any 1992 l’entitat passà a anomenar-se Foment Deportiu Cassanenc.

Actualment el Foment amb 710 socis, continua amb el mateix tarannà que els seus fundadors, fomentant l’esport dels nens i nenes de Cassà i a través d’ells l’educació dels joves cassanencs

L’ajuntament de Cassà de la Selva, a l’any 2000, per continuar impulsant l’esport cassanenc va construir una pista poliesportiva al costat del pavelló i el camp de futbol. Posteriorment a l’any 2006 va cobrir el sostre d’aquesta pista.

A l’any 2005 s’instal·là parquet en el pavelló.

Aquesta temporada 2011/12, iniciem els entrenaments en el nou Pavelló Triple Poliesportiu.

Actualment el Foment Deportiu Cassanenc té més de 300 esportistes repartits en les  5 seccions del Foment: bàsquet, hoquei patins, natació, patinatge artístic i tennis taula.